UVODNO

Sadašnje financijsko stanje gradskog gospodarstva i gradskih financija je iznimno teško. Grad je u ovom trenutku dugoročno prezadužen.

Stoga, mjere potpore konsolidaciji i oporavku gospodarstva, te mjere potpore socijalno ugroženim skupinama naših sugrađana imaju prioritetno značenje u našem programu.

PROGRAMSKI CILJEVI, NAČELA I ZADACI

Transparentnost i javnost proračuna i trošenja financijskih sredstava od strane Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te pravnih osoba čiji su oni vlasnici ili osnivači.

Za realizaciju projekata gradske i/ili županijske vlasti koji izazivaju značajnije nezadovoljstvo među građanima i/ili stručnoj javnosti, gradska i/ili županijska vlast za takve svoje prijedloge treba tražiti i dobiti podršku građana na referendumu.

Zaštita, očuvanje, obnova i njegovanje tradicije, kulturne baštine, običaja i govora Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Grad Dubrovnik i u budućem područnom preustroju Republike Hrvatske treba ostati područno središte, te da u budućnosti dobije i veće samoupravne i administrativne ovlasti.

Zaštita, očuvanje i saniranje neprocjenjive vrijednosti prostora
(a posebno obale i otoka), prirode, izvorišta pitke vode i okoliša u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Oživljavanje u komercijalne (turističko-promidžbene i gospodarsko-marketinške) svrhe starih običaja i institucija Dubrovnika, Korčule, i drugih gradova i naselja Dubrovačko-neretvanske županije.

Ekološki prihvatljivo rješavanje problema otpada i saniranje postojećih neadekvatnih odlagališta.

Podrška osnivanju snažne područne investicijsko-kreditne banke.

Podrška obnovi i unaprjeđenju maslinarstva, vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji na temeljima komercijalne proizvodnje zdrave hrane s poznatim lokalnim/područnim brendovima.

Podrška reindustrijalizaciji izvan užeg područja Grada i turističkih centara na osnovi ekološki održivih industrija i proizvodnje zdrave hrane s domaćim sirovinama i resursima

O VLADAVINI PRAVA, BORBI PROTIV KORUPCIJE
I DRUŠTVU SOCIJALNE PRAVDE

Obvezujemo se snažno zalagati i izboriti za potpunu transparentnost i javnost rada, odlučivanja i trošenja financijskih sredstava od strane gradskih i županijskih tijela javne vlasti, te pravnih osoba čiji su oni vlasnici ili osnivači.

Također, ćemo se zalagati da se u propise o lokalnim porezima i parafiskalnim davanjima (poput komunalne naknade i komunalnog doprinosa) ugrade snažni mehanizmi socijalne pravde koji će omogućiti smanjivanje poreznog opterećenja običnih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

O GOSPODARSTVU

Općenito

Strateški koncept razvoja lokalnog i područnog gospodarstva treba temeljiti na općeprihvaćenim smjernicama razvoja Dubrovačko-neretvanske županije prema agrarnoj, pomorskoj i turističkoj orijentaciji.

Donošenje Programa potpore malom i srednjem gospodarstvu koji će uključivati niz mjera potpore gospodarstvenicima s posebnim naglaskom na poticanje proizvodnih djelatnosti, lokalnog IT sektora, poduzetništva na izvangradskom području.

Zalagat ćemo se da se dio područja Grada Dubrovnika, kao i dio područja drugih općina i gradova Dubrovačko-neretvanske županije gdje je to moguće i poželjno pretvori u slobodne ekonomske zone po ugledu na zapadnoeuropska i svjetska rješenja takvih zona.

 

Zalažemo se za osnivanje institucija, koje bi pratile investicijske potrebe ovog prostora, te informirale naše iseljenike i druge potencijalne inozemne investitore o mogućnostima profitabilnog ulaganja, poreznim olakšicama i drugih pogodnosti za investitore i investicije.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PROMET

Izgradnja autoceste do Dubrovnika je kapitalni projekt za daljnji razvoj našeg Grada i Županije.

Međutim, protivimo se planiranoj izgradnji dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke.

Obvezujemo se zalagat za što žurnije rješavanje najtežeg prometnog problema u Dubrovniku, prometa u mirovanju, odnosno nedostajućih parkirališnih prostora, putem izgradnje više javnih garaža i parkirališta, posebno na najkritičnijim lokacijama.

Radi rješavanja problema prometnih gužvi i nedostajućeg parkirališnog prostora, te radi smanjenja zagađenja zraka zalagat ćemo se za uvođenje sustava “Park & Ride” [“parkiraj i koristi javni prijevoz”], te za uvođenje u javni gradski prijevoz što više vozila na električni pogon.

Kao strateško prometno rješenje pokrenut ćemo postupak izrade idejnog rješenja za horizontalni i vertikalni transport putnika koji uključuje izgradnju nove kružne žičare iz Gruža obroncima Srđa do povijesne jezgre.

U kontekstu nedostatka komunalnih vezova za plovila naših sugrađana uvažavajući njihove potrebe učinit ćemo sve da Grad preuzme i otkupi koncesijska prava nad lukom nautičkog turizma Marina Gruž te da je dijelom preuredi za komunalne vezove, a dijelom za obavljanje djelatnosti pružanja usluga u nautičkom turizmu.

O TURIZMU

Turizam je osnova dubrovačke područne ekonomije sa ogromnim potencijalom, posebno uz povećanje razine kvalitete gostiju, te razine i raznovrsnosti turističkih usluga.

Turizam se u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji mora promovirati sa jedinstvenim programom i nastupom na svjetskom tržištu koristeći nedvojbeni povijesni, zemljopisni i kulturni identitet Dubrovnika i dubrovačkog područja

Naš PROGRAM ZA TURIZAM stavlja naglasak na :

Nužnost reorganizacije TZ grada Dubrovnika

PAMETNI TURIZAM kroz implementaciju travel tech inovativnih IT rješenja

Pokretanje aktivnosti na projektu nadopune BRAND-a Dubrovnika.

Naglasak na pripremu zalihe projektnih ideja iz područja turizma
s ciljem prijave na EU FONDOVE u sklopu VFO 2021 – 2027

Izrada AKCIJSKOG PLANA za produljenje turističke sezone

Novi pristup problematici BRODOVA za kružna putovanja

Aktivnosti na uspostavi bolje ZRAČNE povezanosti Dubrovnika direktnim zračnim linijama

ZELENI TURIZAM kao horizontalna tema relevantna za sve vrste turizma koja se provlači kroz sve segmente programa

U Programu za turizam se zalažemo za uskladu odluke o visini turističke pristojbe i paušalnog poreza za naredne godine, koja mora biti promišljena i prilagođena stvarnom stanju i objektivnim mogućnostima u post COVID -19 vremenu.

Sigurnost je jedan od važnijih čimbenika za odabir turističke destinacije, stoga cijeli sustav sigurnosti treba kroz političko, ekonomsku, sociološku i tehnološku (PEST) metodu analize poslovnog okruženja prilagoditi okruženju na lokalnoj razini, te kroz izračun i kontrolu sigurnosnog rizika prevenirati nastanak krize ili katastrofe.

O EU FONDOVIMA

Financijska alokacija koja je na raspolaganju Republici Hrvatskoj u sklopu VFO 2021 – 2027 je 24,2 milijarde Eura

Na jedinicama lokalne samouprave je odrediti ključne projekte, provesti strateška planiranja i prilagoditi želje realnim mogućnostima

MOST će u narednom razdoblju na gradskoj, ali i županijskoj razini kao prioritet staviti povlačenje što većih iznosa iz ESI fondova i Mehanizma za otpornost i oporavak

Naglasak ćemo stavit na pripremu zalihe projektnih ideja iz područja turizma, zelene tranzicije, poticanja inovacija, digitalizaciji usluga, tematskog turizma (zdravstveni, sportski itd.), poduzetništva i rješavanja komunalnih problema

Ključ je u proaktivnosti na lokalnoj razini, u tome da se inicijativi, osmišljavanju i produkciji projektnih ideja pristupi strateški unutar institucija Grada Dubrovnika koje su za to zadužene, a ne da se taj posao prepušta državnim institucijama ili trećim stranama

Umjesto da Grad Dubrovnik bude tek KOORDINATOR unaprijed dodijeljenih mu projekata i dostavljač projektnih dokumenata višim razinama, odnosno neka vrsta “ protočnog bojlera”, MOST inzistira da Grad bude KREATOR PROJEKATA, onaj koji će poticati kreativnost, pisanje i prijavljivanje projekata samostalno u narednom sedmogodišnjem razdoblju

Da bi to bilo moguće, tri ključne institucije institucije moraju postati nositelji operativnih aktivnosti, a to su Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju. DURA i Turistička zajednica grada Dubrovnika

O POLJOPRIVREDI

Agrarnu politiku u Dubrovačko-neretvanskoj županiji treba usmjeriti na razvoj maslinarstva, vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva, a s time u vezi je razvoj prehrambene industrije.

Poljoprivrednoj djelatnosti i proizvodnji zdrave hrane treba dati privilegirani porezni status, osigurati joj neophodne porezne olakšice ili poticaje i subvencije, povoljne kredite, te unaprijed osigurati stabilne cijene i otkup viška poljoprivrednih proizvoda.

Nastavit ćemo s našom već započetom inicijativom da se gotovo 35 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, temeljem Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dubrovnika, putem natječaja dodijeli našim sugrađanima u svrhu obrade i proizvodnje poljoprivrednih kultura domaćim sjemenom.

INDUSTRIJA I ZANATSTVO

Daljnji razvoj industrije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji treba prije svega usmjeravati prema uvođenju visokih tehnologija u postojeće gospodarske subjekte.

Ekonomskim mjerama treba poticati otvaranje novih, manjih i srednjih tvrtki čija je djelatnost razvoj novih tehnologija (informatičkih, komunikacijskih i drugih) i novih materijala.

Zanatstvu i manjim industrijskim pogonima treba stvoriti uvjete za dobivanje adekvatnih poslovnih prostora pod povoljnim uvjetima.

O ZAŠTITI PRIRODE I OKOLIŠA

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja temelji svoju ekonomsku strategiju na litoralu (obalno područje mora, rijeka i jezera) i agraru, treba uvesti najstrože poznate ekološke svjetske kriterije.

Trebamo i želimo unaprijediti iskorištavanje čiste alternativne sunčane energije i energije vjetrova, s obzirom na povoljne uvjete prostora i podneblja Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

O SKRBI O NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Nastavit ćemo se zalagat za žurnu izgradnju novog suvremenog skloništa za životinje na Grabovici koje ispunjava sve zakonske i higijenske standarde, te podignuti kvalitetu skrbi za životinje na postojećoj lokaciji na Žarkovici dok se novo sklonište ne izgradi.

O URBANIZMU, GRADITELJSTVU
I PROSTORNOM PLANIRANJU

Uže područje Grada Dubrovnika je preizgrađeno i treba izbjegavati novu izgradnju na tom području, te novu izgradnju usmjeravati na područja izvan užeg područja Grada.

U tom smislu ćemo inzistirat na žurnom donošenju potpuno novog Generalnog urbanističkog plana (GUP) kojim će se otvoriti takve razvojne mogućnosti.

Kao područja za daljnje širenje Grada i novu gradnju vidimo područja Pobrežja, Orašca, Zatona, Gornjih sela.

O SIGURNOSTI

Sigurnost stanovništva i imovine i pripreme za moguće elementarne ili prirodne nepogode, te terorističke prijetnje su vrlo važan aspekt upravljanja Gradom i Županijom.

U tom smislu posebno su važne protupožarna zaštita i preventiva, protupotresna gradnja, te brzo i učinkovito postupanje civilne zaštite, službi hitne medicinske pomoći i drugih sigurnosnih i interventnih službi u slučaju potresa i drugih elementarnih nepogoda ili terorističkih napada.

Važan sigurnosni aspekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je i useljavanje i/ili zapošljavanje sve većeg broja radnika iz susjednih država, te u odnosu na doseljenike i prekogranične radnike kod njihovog zapošljavanja treba inzistirati na njihovoj integraciji u socijalni i kulturni ambijent Dubrovačko-neretvanske županije.

O OBRAZOVANJU

Zalagat ćemo se da obrazovni programi budu u skladu sa gospodarskim i kulturnim programom Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, a standardi obrazovanja usklađeni sa europskim standardima.

Grad Dubrovnik treba omogućiti i financirati stipendiranje školovanja u deficitarnim obrtničko-zanatskim zanimanjima, te u drugim deficitarnim zanimanjima.

Zalagat ćemo se da se u osnovne škole u Dubrovačko-neretvanskoj županiji fakultativno uvede podučavanje dijalekata Dubrovačko-neretvanske županije, što je moralna obaveza prema vlastitom identitetu.

Zalagat ćemo se da se osim javnim školama u nadležnosti Grada i županije, omogući sukladno važećim zakonima ravnopravno funkcioniranje, ali i sufinanciranje i privatnih obrazovnih institucija u Gradu i u županiji.

Potrebno je razvijati i Sveučilište u Dubrovniku kako bi postalo poznato i međunarodno prepoznato sveučilište.

Također, potrebno je odjele i studijske programe na Sveučilištu uskladiti sa suvremenim tržištem rada, posebno onim na području Grada, kako bi visokoobrazovani mladi ljudi ostali u Gradu i doprinijeli njegovom razvoju.

 

O ZDRAVSTVU

Radi unapređenja kvalitete i sadržaja zdravstvene zaštite, te radi racionalizacije i unaprjeđenja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije zalagat ćemo se da se u upravna vijeća i na rukovodeće dužnosti u tim zdravstvenim ustanovama imenuju neovisni i nestranački stručnjaci prvenstveno iz medicinske, ekonomske ili pravničke struke.

Također ćemo se zalagat za poticanje aktivne zdravstvene politike usmjerene prevenciji bolesti i invalidnosti, te osiguranju terapije i rehabilitacije invalida i drugih osoba s tjelesnim ili duševnim poteškoćama koje je odgovarajućom terapijom i rehabilitacijom moguće otkloniti ili bar ublažiti.

POBOLJŠANJE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, s predškolskim i školskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, kao i športskim klubovima, zalagat ćemo se za poboljšanja života osoba s invaliditetom u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Zalagat ćemo se za bolja infrastrukturna rješenja koja utječu na nesmetano kretanja osoba s invaliditetom i bitno povećavaju kvalitetu njihovog života.

Zalagat ćemo se za osnivanje gradskog ureda koji bi se bavio problematikom osoba s invaliditetom, s naglaskom na mlade s invaliditetom, kroz savjetodavne aktivnosti i pomoć u rješavanju problema s kojima se svakodnevno suočavaju osobe s invaliditetom.

O OBITELJI I DEMOGRAFIJI

U svom političkom djelovanju obvezujemo se zalagati za socijalne programe koji će posebno štititi i poticati obitelji s djecom, a poseban naglasak biti će na izgradnji stanova za mlade obitelji po modelu poticajne stanogradnje.

Zastupat ćemo osiguravanje željenog i odgovornog roditeljstva te aktivnu populacijsku politiku.

Također, ćemo se zalagati da se žurno izgradi odgovarajući novi broj vrtića i dograde postojeći, gdje je to moguće, kako bi svi roditelji s malom djecom mogli smjestiti svoju djecu u vrtić na primjerenoj udaljenosti od mjesta svog stanovanja ili rada.

Zalagat ćemo se da Grad Dubrovnik bude još jedna sredina u Republici Hrvatskoj koja će omogućiti status “roditelja odgajatelja” te ćemo uvesti subvencije za naše sugrađane koji moraju koristiti metode medicinski potpomognute oplodnje za ostvarenje roditeljstva bilo u medicinskim ustanovama u tuzemstvu ili inozemstvu.

Smatramo kako još veću pozornost treba posvetiti djeci s posebnim potrebama i njihovim obiteljima, kako bi im se u Gradu, ali i izvan njega pomogla osigurati neophodna medicinsko rehabilitacijska i psihološka pomoć za situacije u kojima se te obitelji nalaze.

Općenito, Most kao politička stranka zalagat će se za zaštitu i dostojanstven život svih naših stanovnika, od začeća do smrti, bez obzira na bilo kakve razlike.

O MLADIMA

Mladi i njihovo sudjelovanje u društvenom životu su temelj prosperiteta svake zajednice pa tako i Grada Dubrovnika.
Stoga ćemo učinit sve da ih se što više potakne na aktivnost i sudjelovanje u svim društvenim procesima kroz poticanje i sufinanciranje:

Stvaranje uvjeta za rad udruga mladih i za mlade, njihovih inicijativa i neformalnih skupina na području Grada Dubrovnika

Udruga mladih i za mlade i inicijativa mladih koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području

Uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču kvalitete njihovog života

Programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Hrvatskoj i inozemstvu

 

Omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na lokalnoj razini,

Projekte osnivanja i djelovanja Klubova i organizacija koje se bave sportskom izobrazbom mladih

Projekte kojima organizirane navijačke skupine razvijaju kulturu navijanja kod svojih članova

 

O UMIROVLJENICIMA

Grad Dubrovnik treba voditi posebnu skrb o umirovljenicima i svim drugim ljudima treće životne dobi s malim primanjima i omogućiti im brojene olakšice kod plaćanja usluga iz nadležnosti Grada i gradskih komunalnih društava i ustanova, te sufinanciranje troškova domova za starije i nemoćne osobe za one koji nisu u mogućnosti plaćati punu cijenu.

Nadalje, Grad Dubrovnik treba sufinancirati potreban broj mobilnih timova primarne zdravstvene zaštite (mobilnih ambulanti) koji bi obilazili starije i nemoćne osobe i omogućili im pružanje zdravstvenih usluga u njihovim domovima.

U dijeli zapošljavanja nezaposlenih žena kroz osposobljavanje za posao GERONTO DOMAĆICA, u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF) aktivirat ćemo program „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ s ciljem poboljšanja kvalitete života i vaninstitucionalne skrbi starijim i potrebitim osobama.

Na ovaj način ćemo izravno utjecati na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te izravno doprinjeti pomoći starijim i nemoćnim osobama, revitalizaciji ruralnih područja Grada Dubrovnika, ali i teže dostupnih područja Dubrovačko – neretvanske županije.

Također ćemo se zalagati za žurnu izgradnju adekvatnih domova za starije i nemoćne osobe.

O HRVATSKIM BRANITELJIMA

Cijeneći doprinos i žrtvu hrvatskih branitelja te prepoznajući potrebu za sveobuhvatnom skrbi o braniteljskoj populaciji zalagat ćemo se da se u Gradu Dubrovniku ili u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osnuje posebni Odjel za branitelje koji će savjetodavno, pravno i administrativno pomagati hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i njihovim obiteljima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava.

Što se tiče pitanja stambenog zbrinjavanja branitelja zalagat ćemo se da gradska uprava u suradnji s braniteljskim udrugama konačno ispuni svoja obećanja iz 2009. godine o stambenom zbrinjavanju branitelja.

Zalagat ćemo se da dubrovački branitelji konačno dobiju po lokaciji, površini i izgledu, primjerene prostorije (zajednički centar) za rad i aktivnosti svih udruga hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata sa sjedištem u Gradu Dubrovniku.

Nadalje, ćemo se zalagat za uređenje i održavanje Muzeja domovinskog obrambenog rata u tvrđavi Imperijal na Srđu, te za uređenje i održavanje pješačke staze koju su u Domovinskom ratu koristili hrvatski branitelji od Jadranske turističke ceste do tvrđave Imperijal.

Također, ćemo se zalagat da dubrovački branitelji te civilne žrtve Domovinskog rata konačno dobiju, po lokaciji i izgledu, primjerene spomenike dostojne njihove žrtve i doprinosa u obrani Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije i domovine Hrvatske.

O KULTURI

MOST prepoznaje kulturu kao suštinski dio identiteta Dubrovnika, temelj bez kojeg Dubrovnik ne bi bio prepoznatljiv, jedinstven i poseban, stoga ćemo se zalagat za održivi koncept razvoja kulture Dubrovnika

Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika, kao preduvjet za njeno očuvanje ali i razvijanje suvremenog života Grada na održivim postavkama, temeljna je podloga za sve odluke kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre. MOST taj dokument smatra strateškim, podržava ga, te ćemo staviti fokus na implementaciju i praćenje njegove realizacije

U odnosu na kulturne manifestacije i ustanove u kulturi (Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar, Folklorni ansambl Linđo, muzeji, kazališta, kina, knjižnice), zalagat ćemo se da o kulturi i umjetnosti, te o kulturnim manifestacijama u Gradu i Županiji odlučuje struka (kulturnjaci i umjetnici), a ne politika

Tražit ćemo da se u upravna vijeća i na rukovodeće dužnosti u kulturnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Dubrovnik imenuju, uvijek kada je to moguće, neovisni i nestranački stručnjaci.

U suradnji sa Ministarstvom kulture ćemo potaknutiobnovu ljetnikovaca na području Grada Dubrovnika, sufinancirajući njihovu obnovu EU sredstvima.

Ubrzat ćemo aktivnosti na izgradnji multifunkcionalnog KONGRESNOG I IZLOŽBENOG centra. koji bi se koristio za kongresna, izložbena i sportska događanja , ali ne na području Babinog Kuka, već Srebrenog.

Kako bi se u sklopu Centra mogla organizirati najveće svjetske izložbe, izložbeni prostori moraju biti projektirani s uvjetima mikroklime.

U sklopu zalihe projektih ideja za prijavu na EU fondove, dio projekata će se odnositi na projekte iz područja kulture.

To će olakšati njihovo financiranje, te omogućiti kvalitetne, svjetske kulturne produkcije ( izložbe, koncerte…) u Dubrovniku, s ciljem produljenja turističke sezone i na zimske mjesece.

O VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Kršćanstvo smatramo važnim atributom formiranja kulturne posebnosti Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Stoga ćemo se zalagat za očuvanje i slavljenje vjerskih svečanosti, poput Feste sv. Vlaha, koje su postale kulturna baština svih stanovnika Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Isto tako ćemo se zalagat da se vjerski objekti koji imaju kulturno-povijesnu vrijednost održavaju na teret čitavog društva.

Istovremeno, smatramo da su manjinske vjerske zajednice bogatstvo i konstruktivan element života ovoga Grada, kako u duhovnom tako i kulturnom smislu.

O ŠPORTU

Poticat ćemo razvoj lokalne športske infrastrukture, amaterskog športa i rekreacije, a športske objekte učiniti dostupnim građanima, a prije svega mladima.

Postojanje i razvoj profesionalnog športa u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji mora biti prvenstveno bazirano na tržišnim načelima, a ne na teret zajednice, te ćemo u našem političkom djelovanju promovirati načela gradnje održive športske infrastrukture te transparentnog i pravednog programa financiranja javnih potreba u športu te upravljanja športskom infrastrukturom na odgovoran i tržišno orijentiran način koji će dovesti do samoodrživosti sustava športa u cijelosti.

Zalagat ćemo se za krajnje transparentne i pravedne kriterije raspodjele proračunskih sredstava namijenjenih za razvoj športa i športske infrastrukture te ćemo posebno poticati športske kolektive koji imaju veliki broj mladih

Promovirat ćemo i poticati ideju o udruživanju klubova u športska društva zbog njihovog osnaživanja u športskom, organizacijskom, kadrovskom i ekonomskom smislu

O DUBROVAČKOJ BAŠTINI

Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija mora ljubomorno čuvati svoju baštinu. Stoga ćemo podržavati razne državne i privatne inicijative koje imaju za cilj zaustaviti propadanje i uništavanje spomenika, te koje će raditi na njihovoj zaštiti i obnovi.

Posebno se obvezujemo zalagati za očuvanje, obnovu i zaštitu svih spomeničkih vrijednosti, uključujući tu i stare dvorce i ljetnikovce, koje su okarakterizirale ove prostore i postale osobitošću Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Očuvanje svih povijesnih elemenata starogradskih jezgara gradića i naselja Dubrovačko-neretvanske županije i poticanje originalne arhitekture sela Dubrovačko-neretvanske županije, osnova su ambijentalnog razvoja.

O DIJALEKTIMA

Lokalne dijalekte vezane za vrijednosti lokalnih kulturnih tradicija, a koji su simbol zajedničke samosvijesti potrebno je čuvati i zaštititi kao izraz jezičnog i kulturnog bogatstva Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Potrebno je stoga dijalekte Dubrovačko-neretvanske županije uključiti u školske planove i programe.

O RADU GRADSKIH KOTARA I MJESNIH ODBORA

Kako bi dobili svoj puni smisao i bili učinkoviti i od snažne koristi zajednici za gradske kotareve i mjesne odbore od ključne je važnosti implementacija Projekta participativnog budžetiranja za koju ćemo se snažno zalagati.

Putem participativnog budžetiranja na razini gradskih kotareva moguće je jasno identificirati probleme te zajednički odlučiti o prioritetima djelovanja uz aktivnu ulogu građana.

UPRAVLJANJE SVJETSKIM DOBROM UNESCO-A 
“STARIM GRADOM DUBROVNIKOM”

Grad Dubrovnik mora štititi i upravljati dobrom svjetske baštine kao univerzalnom vrijednošću poštujući zahtjeve društvene, ekološke i gospodarske održivosti.

Stoga ćemo se snažno zalagat za realizaciju svih glavnih odrednica Plana upravljanja starim gradom Dubrovnikom, kao svjetskim dobrom.

Most Dubrovnik
20000 Dubrovnik

e-mail: most.ured.dubrovnik@gmail.com
facebook: MostDubrovnik
www.most-dubrovnik.com

Dubrovnik, 2021.-2023.. © Sva prava pridržana.